1. Algemene zaken

 

 • De foto’s op www.beeldstrategen.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Malou Thomassen. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

 • Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s wordt een licentie afgegeven over kanalen en oplages.

 • Beeldstrategen kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

 • Bij reserveren van een fotoshoot of reportage betaal je altijd vantevoren de opnamekosten van de betreffende fotoshoot. Dit is exclusief meerwerk of extra digitale bestanden of fotoproducten. 

 • Beeldstrategen stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen of figuranten die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc.

 • Beeldstrategen doet altijd haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage tot een minimum te beperken.

 • Beeldstrategen heeft enorm best gedaan om alles wat op de website staat en in de brochures correct en volledig weer te geven. Maar iedereen kan een foutje maken; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst of in de brochures staat.

 • Beeldstrategen behoudt het recht om de tarieven van zowel de opnamekosten, pakketten en diensten tussentijds te wijzigen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 • Beeldstrategen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

 • Beeldstrategen behoudt zich het recht voor om de informatie op de website en in de brochures ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Bij verschillen in tarieven brochures / website, dan is de website altijd actueel en zijn die tarieven geldend aangezien de informatie en tarieven in de brochures in de loop der tijd kunnen wijzigen.

 • Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Beeldstrategen zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

 • Bij gebruikmaking van de diensten van Beeldstrategen in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 • Achteraf kan er geen beroep op Beeldstrategen worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/usb/pc, etc.

 • Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan is het noodzakelijk dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft Beeldstrategen de kans om wijzigingen aan te brengen nog tijdens de shoot. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 • Beeldstrategen zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief /opslag verwijderen.

 • Beeldstrategen of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan een fysiek product ontstaan na correcte levering hiervan, tenzij er sprake is van een productiefout of gebrekkig product. Klant is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke omgang en / of bevestiging van het product.

 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen of bekijken na de reportage. Beeldstrategen selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij.

 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.

 • Beeldstrategen levert de foto's met de standaard bewerking conform het portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 95,00 per uur inclusief BTW.

 • Zaken die door de klant zelf tijdens / of in de voorbereiding van de shoot verholpen kunnen worden zullen in de standaard bewerking niet weggewerkt worden. Denk aan zichtbaar ondergoed, telefoon in broekzak, ongestreken kleding, horloges, etc. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf ervoor te zorgen dat eigen kleding en uiterlijk in orde is.

 • Hopelijk onnodig om te vermelden: Beeldstrategen is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

 

2. Auteursrechten van de foto’s

 

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Beeldstrategen.

 • De klant geeft Beeldstrategen toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet en de website van Beeldstrategen of MOOI! Fotografie Zoals een blog, portfolio, Use Case voorbeelden, fotowedstrijden en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór de reservering per email of whatsapp kenbaar te maken. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden.

 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Beeldstrategen. Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over mijn foto’s.

 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Beeldstrategen.

 • Beeldstrategen levert de bestanden aan in JPEG formaat. RAW of onbewerkte bestanden worden nooit geleverd en zijn niet te koop.

 

3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 

 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 • De (koop)prijs luidt in euro’s.

 • Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient direct na het reserveren volledig voldaan te worden. De reservering is pas definitief als de betaling van de factuur ontvangen is. Dit betekent dat tot het ontvangen van de betaling de datum ook nog door anderen geboekt kan worden.

 • Contante betaling kan enkel in onderling overleg en met goedkeuring van Beeldstrategen.

 • De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Beeldstrategen aan te wijzen rekening.

 • Beeldstrategen is na verloop van de genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde.

 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

 • Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

 

4. Annuleringsvoorwaarden

 

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.

 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Beeldstrategen. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • ​Tot een maand voor de reportage wordt 30% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  • Tussen een maand en twee weken voor de reportage / uitgerekende datum wordt 50% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  • Tussen twee weken en 72 uur voor de reportage wordt 75% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  • 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. Er wordt dan ook geen bedrag meer terugbetaald.

 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.

 • Indien er sprake is van een annulering op basis van overmacht is Beeldstrategen niet verplicht betaalde gelden te retourneren. Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 1 jaar. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Beeldstrategen geen invloed kan uitoefenen en waardoor Beeldstrategen niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 • Beeldstrategen is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Beeldstrategen zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Beeldstrategen niet verplicht vervanging te regelen.

 

5. Privacy & persoonsgegevens

 

 • Beeldstrategen zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De Privacyverklaring van Beeldstrategen is van toepassing.​

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

BEELDSTRATEGEN | Strategische Zakelijke Fotografie

ADRES STUDIO BEELDSTRATEGEN

 

Lage Ham 50C

5102AD  Dongen (Brabant)

 

KvK: 66062233

BTW-ID NL001678662B59

 

CONTACT

BEELDSTRATEGEN is onderdeel van MOOI! Fotografie.  Op alle opdrachten zijn de ALGEMENE VOORWAARDEN en de PRIVACYVERKLARING van toepassing. 

© MOOI! Fotografie 2024 | All rights reserverd